POLITYKA PRYWATNOŚCI Zachowanie poufności danych jest dla firmy ORSAY niezwykle ważne i chcemy, aby nasi klienci wiedzieli, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych: 1. Ogólne Wszystkie dane osobowe będą traktowane jako poufne. Dane osobowe udostępnione przez klienta są przetwarzane, wykorzystywane i przechowywane tylko w celu wyznaczenia i umówienia terminu sesji stylizacyjnej oraz do celów badań rynku i opinii. Dane osobowe po zrealizowaniu umowy będziemy przetwarzać do czasu przedawnienia się potencjalnych roszczeń zgodnie z obowiązującym prawem tj. 3 lata. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f.

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Orsay GMBH z siedzibą w Willstatt-Sand (77731), Im Lossenfeld 12 w Niemczech reprezentowana w Polsce przez Ordipol Sp. z o.o. z siedzibą w Bielany Wrocławskie przy ulicy Logistycznej 1. Adres do korespondencji ul. Logistyczna 1, 55-040 Bielany Wrocławskie, NIP: 6772001669, REGON: 351359195, adres poczty elektronicznej: press@orsay.com, numer telefonu: +48 71 7348 000 (opłata zgodna z taryfą operatora). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych wyznaczonego przez Administratora w Niemczech: adres poczty elektronicznej: datenschutz@orsay.com Dane kontaktowe inspektora ochrony danych wyznaczonego przez podmiot reprezentujący Administratora na terenie Polski: Piotr Lejza, adres poczty elektronicznej: iod@orsay.com 2. Czym są dane osobowe? "Dane osobowe" - w rozumieniu ustawy, za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej ( zwanej dalej "osobą, której dane dotyczą"). Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez nazwisko, powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. W przypadku oprogramowania używanego, przez firmę ORSAY do rezerwacji spotkań są to informacje takie jak: imię i nazwisko osoby, adres e-mail i numer telefonu. 3. W jaki sposób ORSAY zbiera informacje na temat danych osobowych w ramach rezerwacji terminu spotkania? Ustalając spotkanie za pośrednictwem ORSAY / Booker25, poprosimy o podanie danych osobowych podczas rejestracji na dane spotkanie (imię i nazwisko oraz adres e-mail i numer telefonu). Podanie danych osobowych (takich jak adres, numer telefonu, adres e-mail) jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy. Jeśli dana osoba nie chce podawać nam swoich danych osobowych, nie jesteśmy w stanie umówić się za pomocą aplikacji Booker25 na sesję doboru stylizacji, ponieważ dane te są wymagane w sprawie skontaktowania się z klientem i ustalenia daty spotkania. 4. Czy dane będą udostępniane osobom trzecim? Cenimy zaufanie klientów naszej firmy i dokładamy wszelkich starań, aby chronić ich prywatność. Wszystkie dane osobowe będą traktowane jako poufne. Dane osobowe udostępnione przez klienta będą przetwarzane, wykorzystywane i przechowywane przez firmę ORSAY w celu umówienia się na spotkanie, do badań rynkowych i sondaży opinii publicznej oraz w kontekście poprawy produktów i usług. Przeniesienie danych do celów marketingowych na osoby trzecie nie jest dozwolone. Ujawnimy Twoje dane osobowe tylko osobom odpowiedzialnym za przetwarzanie danych, które zachowują te informacje w imieniu ORSAY w celach określonych powyżej. Bezpieczeństwo danych jest regulowane i gwarantowane odpowiednimi umowami (umowa powierzenia danych osobowych zgodnie z RODO) między ORSAY a przetwarzającym. ORSAY zlecił następującym firmom partnerskim przetwarzanie danych: Booker25 / Gen25 Gustav Mahlerlaan 350-B 1082 ME Amsterdam Holandia Booker25 obsługuje ORSAY wyłącznie w przypadkach umawiania terminu stylizacji, który przenoszony jest do firmy ORSAY. Wszystkie dane będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z wymogami prawnymi i zgodą Klienta. 5. Co ORSAY robi z danymi klienta? ORSAY potrzebuje danych swoich klientów przede wszystkim do organizacji i ustalania terminów sesji stylizacyjnych, a także do badań rynkowych i opinii w celu ulepszenia produktów i usług. Dane Klienta nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu. 6. Jakie prawa przysługują klientom? Jako klientowi naszej firmy przysługują Ci następujące prawa: • prawo dostępu do danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, • prawo do sprostowania danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO, • prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO, chyba że dalsze przetwarzanie danych jest konieczne do: ◦ korzystania z wolności wypowiedzi i informacji; ◦ w celu wypełnienia zobowiązania prawnego; ◦ ze względu na interes publiczny, lub ◦ w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art.18 RODO, • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO, • prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO, • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO, Prawo do sprzeciwu W zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe, jak wyjaśniono powyżej, w celu ochrony swoich uzasadnionych praw, które dominują w kontekście wyważania interesów, można sprzeciwić się temu przetwarzaniu ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się w innych celach, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją. Po skorzystaniu z prawa do zgłoszenia sprzeciwu, nie będziemy przetwarzać dalej podanych nam danych osobowych do własnych celów. Jedyną możliwością jest wykazanie przez firmę ORSAY, istnienia ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Nie dotyczy to przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego. W tym wypadku podane nam dane personalne nie będą przetwarzane.